Home / Διαζύγιο / Κρατικοί νόμοι περί διαζυγίου του Οχάιο και κατευθυντήριες γραμμές

Κρατικοί νόμοι περί διαζυγίου του Οχάιο και κατευθυντήριες γραμμές

Κρατικοί νόμοι περί διαζυγίου του Οχάιο και κατευθυντήριες γραμμές

Οχάιο Διαζύγιο Νόμους

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝ:

Για να καταθέσει διαζύγιο ή ακύρωση, ο ενάγων πρέπει να είναι κάτοικος τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την κατάθεση. Το δικαστήριο των κοινών λόγων είναι αρμόδιο για όλα τα θέματα των εσωτερικών σχέσεων και όλες οι αγωγές διαζυγίου και ακύρωσης θα υποβληθούν στον αρμόδιο νομό. [Με βάση τον Αναθεωρημένο Κώδικα του Οχάιο, Τμήμα 3105.011 και 3105.03]

ΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ:

Μπορεί να χορηγηθεί διαζύγιο για τις ακόλουθες αιτίες: [Με βάση τον αναθεωρημένο κώδικα του Κίεβο 3105.01]

 • Ασυμβίβαστο, εκτός εάν δεν αμφισβητηθεί από οποιοδήποτε μέρος.
 • Ζουν χωριστά και εκτός για ένα χρόνο.
 • Εγκατάλειψη για ένα έτος.
 • Κάθε διάδικος είχε σύζυγο ή σύζυγο που ζούσε κατά το χρόνο του γάμου από τον οποίο ζητείται το διαζύγιο.
 • Μοιχεία.
 • Ακραία σκληρότητα.
 • Δόλια σύμβαση.
 • Οποιαδήποτε βαριά παραμέληση του δασμού.
 • Συνηθισμένη μεθυστικότητα.
 • Φυλάκιση σε κρατικό ή ομοσπονδιακό διορθωτικό ίδρυμα κατά την κατάθεση της καταγγελίας.
 • Προμήθεια διαζυγίου έξω από το κράτος αυτό, από σύζυγο, δυνάμει του οποίου ο διάδικος που την εξασφάλισε απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του γάμου, ενώ οι υποχρεώσεις αυτές παραμένουν δεσμευτικές για τον αντισυμβαλλόμενο.

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Το δικαστήριο των κοινών λόγων μπορεί να χορηγήσει δικαστικό χωρισμό για τους ίδιους λόγους όπως και για το διαζύγιο. Ο σύζυγος και η σύζυγος δεν μπορούν, με οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ τους, να αλλάξουν τις νομικές τους σχέσεις, εκτός από το ότι μπορούν να συμφωνήσουν σε άμεσο διαχωρισμό και να προβλέψουν την υποστήριξη των δύο αυτών και των παιδιών τους κατά τον διαχωρισμό.

[Με βάση τον Αναθεωρημένο Κώδικα του Κέιτριτς, Τμήματα 3103.06 και 3105.17]

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ:

1

Οποιαδήποτε στιγμή μετά από τριάντα ημέρες από την επίδοση της κλήτευσης ή την πρώτη δημοσίευση της ειδοποίησης σε αγωγή διαζυγίου, ακύρωσης ή δικαστικού χωρισμού ή οποιαδήποτε στιγμή μετά την κατάθεση αίτησης για λύση του γάμου, είτε αυτεπαγγέλτως είτε η πρόταση ενός από τους διαδίκους, μπορεί να διατάξει τους συμβαλλομένους να υποβληθούν σε διαδικασία συνδιαλλαγής για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις ενενήντα ημέρες, όπως διευκρινίζει το δικαστήριο και, εάν τα παιδιά συμμετέχουν στη διαδικασία, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τα μέρη να λαμβάνουν μέρος στην οικογενειακή παροχή συμβουλών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή για οποιοδήποτε εύλογο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις οδηγίες του δικαστηρίου.

Κανένα ένδικο μέσο για διαζύγιο, ακύρωση ή δικαστικό χωρισμό, στο οποίο έχει παραγγελθεί η συνδιαλλαγή ή η οικογενειακή παροχή συμβουλών, δεν θα αποτελέσει αντικείμενο ακρόασης ή απόφασης έως ότου το συμβιβασμό ή η οικογενειακή παροχή συμβουλών ολοκληρωθεί και αναφερθεί στο δικαστήριο. [Βασισμένο στον Αναθεωρημένο Κώδικα του Οχάιο, Τμήμα 3105.091]

ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:

Το Οχάιο είναι μια δίκαιη κατάσταση διανομής, που σημαίνει ότι η οικογενειακή περιουσία θα διαιρείται δίκαια. Κατά το διαχωρισμό της οικογενειακής περιουσίας, το δικαστήριο εξετάζει όλους τους ακόλουθους παράγοντες:

 • Η διάρκεια του γάμου.
 • Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των συζύγων.
 • Η σκοπιμότητα της απονομής της οικογενειακής κατοικίας ή του δικαιώματος διαμονής στην οικογενειακή κατοικία για εύλογες χρονικές περιόδους, στον σύζυγο με επιμέλεια των τέκνων του γάμου.
 • Η ρευστότητα του προς διανομή περιουσιακού στοιχείου.
 • Η οικονομική επιθυμία να διατηρηθεί άθικτο ένα περιουσιακό στοιχείο ή ένα συμφέρον σε ένα περιουσιακό στοιχείο.
 • Οι φορολογικές συνέπειες του τμήματος ιδιοκτησίας για τις αντίστοιχες αποζημιώσεις που πρέπει να καταβληθούν σε κάθε σύζυγο.
 • Το κόστος πώλησης, εάν είναι απαραίτητο να πωληθεί ένα περιουσιακό στοιχείο για να πραγματοποιηθεί δίκαιη διανομή περιουσίας.
 • Οποιαδήποτε κατανομή ή εκταμίευση αγαθού που προέκυψε από συμφωνία διαχωρισμού που συνήψαν οικειοθελώς οι σύζυγοι.
 • Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που το δικαστήριο κρίνει ρητά ότι είναι σχετικό και δίκαιο.

Τα χωριστά περιουσιακά στοιχεία που δεν υπόκεινται σε διαίρεση περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνουν κληρονομίες, περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον γάμο, παθητικό εισόδημα ή ανατίμηση που αποκτήθηκε από χωριστή ιδιοκτησία κατά τη διάρκεια του γάμου, περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν μετά από δικαστικό χωρισμό, περιουσιακά στοιχεία που αποκλείονται από προωθητική συμφωνία, μόνο ένας σύζυγος. [Με βάση τον Αναθεωρημένο Κώδικα του Οχάιο, Τμήμα 3105.171]

ΑΛΙΜΟΝΙΑ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Το δικαστήριο των κοινών λόγων μπορεί να απονείμει λογική συζυγική υποστήριξη σε κάθε μέρος. Για να προσδιοριστεί κατά πόσον είναι κατάλληλη και εύλογη η υποστήριξη της συζύγου και για τον προσδιορισμό της φύσης, του ποσού και των όρων πληρωμής καθώς και της διάρκειας της συζυγικής στήριξης, η οποία καταβάλλεται είτε σε μεικτές είτε σε δόσεις, το δικαστήριο εξετάζει όλους τους ακόλουθους παράγοντες:

 • Το εισόδημα των μερών, από όλες τις πηγές.
 • Οι σχετικές δυνατότητες κερδοφορίας των μερών.
 • Οι ηλικίες και οι σωματικές, πνευματικές και συναισθηματικές συνθήκες των κομμάτων.
 • Τα οφέλη λόγω εξόδου από την υπηρεσία των μερών.
 • Η διάρκεια του γάμου.
 • Πόσο σκόπιμο θα ήταν για τον γονέα στερητική της ελευθερίας ενός ανήλικου τέκνου του γάμου να αναζητήσει απασχόληση εκτός του σπιτιού.
 • Το βιοτικό επίπεδο που καθορίστηκε κατά τη διάρκεια του γάμου.
 • Η σχετική έκταση της εκπαίδευσης των μερών.
 • Τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των μερών.
 • Η συμβολή κάθε μέρους στην εκπαίδευση, την κατάρτιση ή την ικανότητα των άλλων μερών να κερδίσουν.
 • Ο χρόνος και η δαπάνη που απαιτούνται για τον / την σύζυγο που αναζητεί οικογενειακή υποστήριξη για να αποκτήσει εκπαίδευση, κατάρτιση ή επαγγελματική πείρα, ώστε ο / η σύζυγος να έχει τα κατάλληλα προσόντα για να αποκτήσει την κατάλληλη απασχόληση.
 • Οι φορολογικές συνέπειες, για κάθε συμβαλλόμενο μέρος, της απονομής της στήριξης του συζύγου.
 • Η ικανότητα παραγωγής χαμένου εισοδήματος ενός από τα μέρη που προέκυψε από τις συζυγικές ευθύνες του εν λόγω μέρους. (ιδ) Κάθε άλλο στοιχείο που το δικαστήριο κρίνει ρητά ότι είναι σχετικό και δίκαιο.
[Με βάση τον αναθεωρημένο κώδικα του Κώδικα του Οχάιο 3105.18]

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ:

Όταν δοθεί διαζύγιο, το δικαστήριο των κοινών λόγων, εφόσον το επιθυμεί, αποκαθιστά οποιοδήποτε όνομα το πρόσωπο είχε πριν από το γάμο. [Με βάση τον αναθεωρημένο κώδικα του Οχάιο, τμήμα 3105.16]

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ:

Κάθε γονέας μπορεί να λάβει επιμέλεια και το δικαστήριο δεν δίνει προτίμηση σε γονέα λόγω της οικονομικής κατάστασης ή της κατάστασης του γονέα αυτού. Το δικαστήριο μπορεί να κατανείμει τα γονικά δικαιώματα και ευθύνες για τη φροντίδα των παιδιών πρωτίστως σε έναν από τους γονείς, να ορίσει αυτόν τον γονέα ως οικιακό γονέα και τον νόμιμο θεματοφύλακα του παιδιού και να κατανείμει μεταξύ των γονέων τα άλλα δικαιώματα και ευθύνες για τη φροντίδα των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της ευθύνης υποστήριξης των παιδιών και του δικαιώματος του γονέα που δεν είναι ο γονέας κατοικίας να έχει συνεχή επαφή με τα παιδιά.

Εάν ένας γονέας καταθέσει ένα υπόμνημα και υποβάλει κοινό σχέδιο γονικής μέριμνας και εάν ένα σχέδιο κοινής γονικής μέριμνας είναι προς το συμφέρον των παιδιών, το δικαστήριο μπορεί να κατανείμει τα γονικά δικαιώματα και ευθύνες για τη φροντίδα των παιδιών και στους δύο γονείς και να εκδώσει ένα κοινή εντολή γονέων που απαιτεί από τους γονείς να μοιράζονται όλες ή μερικές από τις πτυχές της σωματικής και νομικής φροντίδας των παιδιών σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο για την κοινή γονική μέριμνα. Κατά την κατανομή των γονικών δικαιωμάτων και ευθυνών, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:

 • Οι επιθυμίες του παιδιού.
 • Οι επιθυμίες των γονέων του παιδιού σχετικά με τη φροντίδα του παιδιού.
 • Η αλληλεπίδραση του παιδιού και η αλληλεξάρτηση με τους γονείς, τα αδέλφια του παιδιού και κάθε άλλο άτομο που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το συμφέρον του παιδιού.
 • Η προσαρμογή του παιδιού στο σπίτι, στο σχολείο και στην κοινότητα του παιδιού.
 • Την ψυχική και σωματική υγεία όλων των ατόμων που εμπλέκονται στην κατάσταση.
 • Ο γονέας είναι πιο πιθανό να διευκολύνει τα εγκεκριμένα από το δικαστήριο δικαιώματα για γονείς ή δικαιώματα επίσκεψης και συντροφιάς.
 • Εάν ένας από τους γονείς είχε προηγουμένως καταδικαστεί ή είχε κηρυχθεί ένοχος για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα που συνεπαγόταν οποιαδήποτε πράξη που είχε ως αποτέλεσμα το παιδί να είναι παιδί με κακοποίηση ή παιδί που έχει παραμεληθεί ·
 • Εάν ένας από τους γονείς έχει εγκαταστήσει κατοικία ή σχεδιάζει να εγκαταστήσει κατοικία εκτός αυτού του κράτους.

  Κατά τον προσδιορισμό του κατά πόσο μια συμφωνία γονικής μέριμνας θα ήταν προς το συμφέρον του παιδιού, το δικαστήριο θα εξετάσει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Η ικανότητα των γονέων να συνεργάζονται και να λαμβάνουν αποφάσεις από κοινού, σε σχέση με τα παιδιά.
  • Η ικανότητα κάθε γονέα να ενθαρρύνει την ανταλλαγή αγάπης, στοργής και επαφής μεταξύ του παιδιού και του άλλου γονέα.
  • Οποιαδήποτε ιστορία ή πιθανότητα παιδικής κακοποίησης, κατάχρησης συζύγου, άλλης ενδοοικογενειακής βίας ή απαγωγής γονέων από οποιονδήποτε γονέα.
  • Η γεωγραφική εγγύτητα των γονέων μεταξύ τους, καθώς η εγγύτητα σχετίζεται με τις πρακτικές εκτιμήσεις της κοινής γονικής μέριμνας.
  • Η σύσταση του κηδεμόνα ad litem του παιδιού, εάν το παιδί έχει έναν κηδεμόνα ad litem.
  [Με βάση τον Αναθεωρημένο Κώδικα του Κώδικα του Οχάιο, Τμήμα 3109.04]

  ΠΑΙΔΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

  Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει έναν ή και τους δύο γονείς να υποστηρίξουν ή να βοηθήσουν την υποστήριξη των παιδιών τους, ανεξάρτητα από το αδικοχρονολόγιο. Το δικαστήριο περιλαμβάνει σε κάθε εντολή υποστήριξης την απαίτηση ότι ο ένας ή και οι δύο γονείς φροντίζουν για τις ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης του παιδιού κατά τρόπο ικανοποιητικό για το δικαστήριο και όλες οι πληρωμές στήριξης θα γίνονται μέσω του γραφείου υποστήριξης τέκνων στο τμήμα υπηρεσίες εργασίας και οικογένειας.

  Το δικαστήριο ή ο οργανισμός υπολογίζει το ποσό της υποχρέωσης υποστήριξης τέκνου του οφειλέτη σύμφωνα με το φύλλο εργασίας του οδηγού υποστήριξης παιδιών του Οχάιο.

  1

  About

  Check Also

  Να πάρει διαζύγιο; 10 Συμβουλές για την κοινή χρήση των ειδήσεων με τα παιδιά σας

  Είστε διατεθειμένοι να ενημερώσετε τα παιδιά σας για το διαζύγιο ή το χωρισμό σας; Ενώ …

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  4 + 5 =