Home / LGBTQ / 10 Bedste lesbiske sexscener i film

10 Bedste lesbiske sexscener i film

Her er nogle eksempler på gode lesbiske sexscener i film. Nogle af disse er gode film på egen hånd. Andre, du vil måske bare hurtigt frem til sex scene.

Min top lesbiske sexscenefilm er også en god film. Bundet sker også at være en af ​​mine foretrukne lesbiske film. Femme fatale Jennifer Tilly forfører butch ex-con Gina Gershon i denne mob thriller. Bedste af alt sker den lesbiske sexscene tidligt i filmen. Men historien og spændingen er så god, du vil nok gerne se hele filmen - igen og igen.

1

About

Check Also

同性恋自豪只适合同性恋吗?

题: 如果我是直的,我可以去同性恋自豪吗??回答: 是!同性恋自豪是一个庆祝活动。一个派对!每个人都被邀请!许多大小城市都有骄傲游行。与其他游行一样,参与者欢迎支持者和观众。如果没有人来看,游行会有什么乐趣?大多数同性恋自豪游行是家庭友好的,所以带你的孩子也一样。这将是一个很好的方式来教育他们关于我们生活的世界的多样性. 这可以是一个与孩子一起玩耍的好机会,同时也教育他们为什么这样的说法,“那是同性恋!”可能是伤害和有害的. 并且不要认为你只需要成为旁观者!三月一起!许多骄傲游行中最大的特遣队之一是父母朋友和同性恋者家庭(PFLAG),这是一个支持同性恋权利的LGBT朋友和家庭组织。考虑拿着一个标语,上面写着“直,但不是狭窄”,或“我爱我的同性恋朋友,姐姐,母亲,兄弟,同事......无论如何!”三月或表示你的支持从旁观.最近,同性恋骄傲游行中的一些最大的特遣队是教堂和同性恋友好的企业。任何支持LGBT权利的人都欢迎与他们的公司或教会一起游行,作为支持同性恋权利的盟友。您可以查看您的公司是否正在进行同性恋骄傲游行。如果没有,也许你可以鼓励他们这样做. 同性恋骄傲节通常与同性恋骄傲游行一起,有一种类型的节日。你可能会找到一些出色的表演者,演讲者,喜剧演员,音乐家,舞者以及更多有趣的人群来庆祝骄傲. LGBT青少年和同性父母可能会有一个区域与他们的孩子一起玩耍. 彩虹脸画是孩子们的流行同性恋自豪活动. 1可能还有一个区域有展位,其中包括有关同性恋保龄球联盟的信息,影响LGBT社区的当地立法,支持团体和自卫。您还可以了解社区中帮助LGBT社区的不同组织,甚至可以在一个组织中注册志愿者.他们可能也会出售各种商品,从同性恋布朗尼蛋糕到彩虹宠物项圈。你可以带回家的T恤和珠宝,贴纸和工艺品。您可能还会找到同性恋友好的企业,向您出售抵押贷款,保险,汽车和房屋。许多地方的同性恋自豪感就像其他社区的庆祝活动和节日一样.在游行日之前,可能还有其他与骄傲相关的事件。寻找文化活动,如戏剧或电影节。可能会有筹款晚宴活动,5K跑或垒球锦标赛。所有这些活动都可能对公众开放,也是您玩乐,支持LGBT社区以及可能学到一些您不了解酷儿社区的好地方。. 就像你不必是墨西哥人庆祝Cinco de Mayo或德国参加慕尼黑啤酒节活动一样,同性恋自豪是一个让你学习和庆祝同性恋文化的地方 - 即使你不是LGBT的一部分社区. 去看看吧。你可能会玩得很开心! 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

76 + = 81